Dưới sương trời cao bãi sáng trăng
Người đi nhắm hướng Võ Xương thành
Thuyền con chưa đến người đã đến
Nằm nghe Tầm Dương đánh trống canh


Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)