Phạm Phanh 范梈 (có nơi chép Phạm Quách 范椁, 1272-1330) tự Hanh Phủ 亨父, Đức Cơ 德機, hiệu Văn Bạch tiên sinh 文白先生, người Thanh Giang (nay thuộc Giang Tây), xuất thân bần hàn, sau được tiến cử làm biên tu trong Hàn lâm viện. Về sau được cử làm tri sự tại Mân Hải đạo thuộc vùng Phúc Kiến. Ông cùng Ngu Tập 虞集, Dương Tái 楊載, Yết Hề Tư 揭傒斯 được gọi là Nguyên thi tứ gia.