Dương Tái 楊載 (1271-1323) tự Trọng Hoằng 仲弘, người Phố Thành (nay là huyện Phố Thành, Phúc Kiến), là thi nhân, lúc nhỏ ngụ cư ở Hàng Châu, tới năm 40 tuổi xuất thân áo vải được tuyển vào làm biên tu trong Quốc sử viện, chỉnh sửa Vũ Tông thực lục 武宗實錄. Sau đó ông đỗ tiến sĩ năm Diên Hựu thứ 2 (1315) đời Nguyên Nhân Tông, nhậm Thừa vụ lang, làm quan đến Ninh Quốc lộ tổng quản. Ông cùng Ngu Tập 虞集, Yết Hề Tư 揭傒斯, Phạm Phanh 范梈 xưng là Nguyên thi tứ đại gia. Tác phẩm có Dương Trọng Hoằng tập.