Thuyền buôn nhắm hướng Giang Tây,
Tin thư lòng muốn tỏ bày khó ghê.
Góp tình xuống giấy nhớ quê,
Tiếng chim đỗ vũ kêu về đi thôi.

tửu tận tình do tại