Chim bằng chơi ao trời thú nhất
Quay về đừng hỏi hạc Liêu Đông
Đời người muôn sự thoả lòng
Cửa ra vài bước núi sông rộng dài
Hễ có rượu hỡi ai chớ sẻn
Say trên lầu Năng Viễn họ Vương
Ngô câu kiếm múa mấy đường
Mối sầu vạn cổ chặt tung hết liền
Biển sóng xanh đất Yên nắng toả
Cành dâu non song cửa đung đưa
Côn Lôn đào nở rực hoa
Hoa bay vạn cánh múa đùa gió đông
Vào nhà ai mầu hồng vạn cánh?
Biển ước nghiêng sóng sánh lưu hà
Gửi mời bao khách nhớ nhà
Thôi đừng nuối tiếc nẻo xa chân trời

tửu tận tình do tại