Tát Đô Lạt 薩都剌 (1272-1355) tự Thiên Tích 天錫, hiệu Trực Trai 直齋, người Hồi tộc, Mông Cổ. Tổ phụ và thân phụ đều làm võ quan, có nhiều công lao, từng giữ vùng Vân, Đại nên lấy Nhạn Môn (tên cổ của Đại Châu, nay là huyện Đại, Sơn Tây) làm quê hương. Đậu tiến sĩ năm Thái Định thứ 4 (1327), nhậm Ứng phụng Hàn lâm văn tự 應奉翰林文字, Nam đài ngự sử 南臺禦史, đàn hặc các giới chức quyền quý, đổi làm Giang Nam hành đài thị ngự sử 江南行臺侍禦史, Hoài Tây bắc đạo kinh lịch 淮西北道經歷, về già cư ngụ tại Hàng Châu. Ông đi nhiều nơi thích ngắm núi sông, đề tài thơ rộng rãi, mang đậm màu sắc khu vực và dân tộc, giỏi hội hoạ, thư pháp, đặc biệt khải thư. Có Nhạn Môn tập 雁門集.