Xuân sớm Lĩnh Nam không thấy tuyết,
Tháng chạp đầu đường nghe bán hoa.
Đất biển nhà nhà gần trừ tịch,
Khắp thành mưa nhẹ ướt sơn trà.

tửu tận tình do tại