Mấy nghìn dặm Tam Sơn vời vợi
Mười buồm bồ trong khói sóng treo
Đừng nhớ nhà khách đến Ngô
Giang Nam thuyền cũng vẽ tô như nhà
Mầm lau ngắn nhô qua cát biếc
Cá chép phun hoa nước đầu thuyền
Vào thành cô gái chèo lan
Mưa bay hơi lạnh giăng màn xanh sa
Không người nối ca thanh thuỷ điệu
Tử trúc nghe tiếng sáo trăng sông
Giá cô khúc vẳng gió đông
Ngập thành lá biếc oanh vang hoa tàn

tửu tận tình do tại