Mở dây nhưng chẳng thể đi,
Đầu thuyền vạt áo ướt vì mưa bay.
Còn nơi đất khách anh nầy,
Em tôi trở lại mới hay một mình.
Ra đi sông núi chia tình,
Hư danh, cốt nhục cũng đành hiếm hoi.
Được như lũ nhạn sông Hoài,
Xếp ngay ngắn chẳng ra ngoài hàng bay.

tửu tận tình do tại