Bóng chiều đã xế ít người đi
Lá đỗ rào rào che lấp đường
Trúc cao muôn cành bóng thu loạn
Mây mù khắp núi gió đưa sương


Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)