24/01/2022 08:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nguyệt thất nhật chu thứ Bảo Ứng huyện vũ trung dữ Thiên Dự đệ biệt
九月七日舟次寶應縣雨中與天與弟別

Tác giả: Tát Đô Lạt - 薩都剌

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2021 15:09

 

Nguyên tác

解纜不忍發,
船頭雨溼衣。
汝兄猶是客,
吾弟獨先歸。
行役關河遠,
虛名骨肉稀。
如何淮上雁,
不作一行飛。

Phiên âm

Giải lãm bất nhẫn phát,
Thuyền đầu vũ thấp y.
Nhữ huynh do thị khách,
Ngô đệ độc tiên quy.
Hành dịch quan hà viễn,
Hư danh cốt nhục hi.
Như hà Hoài thượng nhạn,
Bất tác, nhất hàng phi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mở dây nhưng chẳng thể đi,
Đầu thuyền vạt áo ướt vì mưa bay.
Còn nơi đất khách anh nầy,
Em tôi trở lại mới hay một mình.
Ra đi sông núi chia tình,
Hư danh, cốt nhục cũng đành hiếm hoi.
Được như lũ nhạn sông Hoài,
Xếp ngay ngắn chẳng ra ngoài hàng bay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tát Đô Lạt » Cửu nguyệt thất nhật chu thứ Bảo Ứng huyện vũ trung dữ Thiên Dự đệ biệt