Giang Nam ẩn sĩ ai người biết
Một sớm nhà vua biết đến tên
Thiên Trúc xem mưa chê đất ẩm
Cảnh Dương nghe dóng đợi trăng lên
Cà sa hơi ấm hương xuân đượm
Bát đá mây lồng rồng ngủ đêm
Biết đến khi nao hầu gậy dép
Trên sông thu đến hái hoa sen

tửu tận tình do tại