Thuỷ điệu từ gái Ngô ca mới cải,
Đẹp vô cùng trên ngựa hảo lang quân.
Cỏ xanh thâm Vương Tôn đi đi mãi,
Nổi danh cuồng bốn bể tiếng lẫy lừng.
Đình trên sông ngâm thơ và gọi rượu,
Hoa sẩm màu sông động mưa chẳng ngưng.
Gió thổi mạnh trăng mờ cong vòng nguyệt,
Ta đông nam tây bắc bước không dừng.

tửu tận tình do tại