Vương phu tử là người rộng rãi,
Tài tuy cao nhưng sớm dấu danh.
Hôm trước rời vùng sông Kiến Nghiệp,
Bữa nay qua ngụ Quảng Lăng thành.
Lúc có rượu thường cùng người uống,
Không ruộng nương lấy bút cày quanh.
Phố Trúc Tây khi đèn thắp sáng,
Áo gấm đi, đêm tối sao đành.

tửu tận tình do tại