Ai người thổi địch gió thu,
Dưới trăng Bắc Cố núi mù lạnh tê.
Giang Nam có khách chưa về,
Dựa hiên ray rứt não nề cả đêm.

tửu tận tình do tại