Nhạn hồng bay nam bay bắc,
Anh em xa cách quan sơn.
Sông thông đến nước Vân Tử,
Thuyền đỗ chân thành Hán Dương.
Trời thu trong thanh tiếng ốc,
Lá cây rụng dưới gió sương.
Cố nhân như có tình ý,
Vì ta nói chuyện cố hương.

tửu tận tình do tại