Phù dung đã nở nụ,
Hoa quế đốm trắng vàng.
Trung thu một ngày trước,
Khách chưa rời ải quan.
Hương lừng trong đám quế,
Sương xuống lá phù dung.
Hoa gửi người xa vắng,
Lá viết thiếp chẳng cùng.
Ngày nào chèo thuyền lại,
Giữa phù dung quế thơm.
Đầu thuyền đêm, nghe mình thổi sáo,
Thổi đưa trăng lên khỏi Đông Sơn.

tửu tận tình do tại