Dáng thanh niên tướng quân, công tử,
Áo thêu hoa ngựa trắng hạnh viên.
Say tiễn khách về thành trời tối,
Ngắm Kim Câu trăng đã đầy thuyền.

tửu tận tình do tại