Ngu Tập 虞集 (1272-1348) tự Bá Sinh 伯生, hiệu Đạo Viên 道園, mọi người gọi là Thiệu Am tiên sinh 邵庵先生, thuỵ Văn Tịnh 文靖, người Nhân Thọ 仁壽, Thành Đô (nay là huyện Nhân Thọ 仁壽, Mi Sơn 眉山, Tứ Xuyên), là văn học gia đời Nguyên, cháu năm đời của thừa tướng Ngu Duẫn Văn 虞允文 đời Nam Tống. Ông từ nhỏ thông minh, được mẹ họ Dương dùng lời dạy Luận ngữ, Mạnh Tử, Tả truyện. Năm Đại Đức thứ nhất (1297) đời Nguyên Thành Tông, ông nhậm Đại Đô lộ nho học giáo thụ 大都路儒學教授, rồi làm Bí thư thiếu giám. Đời Nhân Tông, nhậm Tập Hiền điện tu soạn 集賢殿修撰, Hàn lâm đãi chế 翰林待製. Đời Văn Tông, nhậm Khuê Chương các Thị thư học sĩ 奎章閣侍書學士, Thông phụng đại phu 通奉大夫. Sau khi Nguyên Ninh Tông chết, ông cáo bệnh xin về hưu tới khi mất, được tặng danh hiệu Giang Tây hành trung thư tỉnh tham tri chính sự, Hộ…