Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/11/2018 22:57 bởi Vanachi
Ngu Tập 虞集 (1272-1348) tự Bá Sinh 伯生, hiệu Đạo Viên 道園, mọi người gọi là Thiệu Am tiên sinh 邵庵先生, thuỵ Văn Tịnh 文靖, người gốc Nhân Thọ (nay thuộc Tứ Xuyên), là văn học gia đời Nguyên, cháu năm đời của thừa tướng Ngu Duẫn Văn 虞允文 đời Nam Tống. Ông từ nhỏ thông minh, được mẹ họ Dương dùng lời dạy Luận ngữ, Mạnh Tử, Tả truyện. Năm Đại Đức thứ nhất (1297) đời Nguyen Thành Tông, ông nhậm Đại Đô lộ nho học giáo thụ, rồi làm Bí thư thiếu giám. Đời Nhân Tông, nhậm Tập Hiền tu soạn. Đời Văn Tông, nhậm Khuê Chương các Thị thư học sĩ.

Ông giỏi thư pháp, thơ, cùng Liễu Quán 柳貫, Hoàng Tấn 黃溍, Yết Hề Tư 揭傒斯 được người đời gọi là Nho lâm tứ kiệt. Thơ ông mang ý thức dân tộc, tề danh với Yết Hề Tư, Phạm Phanh 范梈, Dương Tái 楊載 được gọi là Nguyên thi tứ đại gia.