Năm thứ ba ban hành chánh sóc,
Khoảng tháng năm chiếu ngọc truyền sang.
Vương thần vừa mới lên đàng.
Bồi thần đã đến sẵn sàng quan chiêm.
Hồng lướt gió áo xiêm rực rỡ,
Giáo gươm dùng da hổ bao ngoài.
Gió tung quét sạch khói mây,
Nước sông chảy xiết sau cây mưa rào.
Diều đỏ nọ dòm vào nhà đất,
Trĩ trắng kia xuống cất tổ chơi.
Giao nhân đêm vắng dừng thoi,
Lệ chi đương hái ở ngoài Dương Quan.


Bài dịch này chưa rõ theo bản in nào, còn có thêm 4 câu dưới đây nhưng không giống ý với 12 câu của bản trong Đạo viên học cổ lục:
Tình ly biệt bâng khuâng chi nữa,
Câu thôi xao trong bữa tiễn đưa,
Trụ đồng dõi gót người xưa,
Công danh chi kém kẻ trừ giao long.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.