送南宮舍人趙子期宣詔交阯

三年頒正朔,
五月向南交。
将命方離闕,
陪臣已在郊。
衣裳鴻羽漸,
干戚虎皮包。
瘴霧衝風散,
瀧湍急雨捎。
朱鳶窺土室,
白雉下橧巢。
夜浦鮫停織,
陽岡荔拆苞。
初筵紛㲲罽,
後騎列笳鐃。
諏日修王貢,
兼時眡客庖。
方言書仄理,
海錯藉青茅。
漢柱苔侵篆,
秦林桂拂旓。
括嚢無薏苡,
當户有蠨蛸。
即見還英節,
無煩筮六爻。

 

Tống nam cung xá nhân Triệu Tử Kỳ tuyên chiếu Giao Chỉ

Tam niên ban chính sóc,
Ngũ nguyệt hướng Nam giao.
Tương mệnh phương ly khuyết,
Bồi thần dĩ tại giao.
Y thường hồng vũ tiệm,
Can thích hổ bì bao.
Chướng vụ xung phong tán,
Lung thoan cấp vũ sao.
Chu diên khuy thổ thất,
Bạch trĩ hạ tăng sào.
Dạ phố giao đình chức,
Dương cương lệ sách bao.
Sơ diên phân điệp kế,
Hậu kỵ liệt già nao.
Tưu nhật tu vương cống,
Kiêm thì thị khách bào.
Phương ngôn thư trắc lý,
Hải thác tạ thanh mao.
Hán trụ đài xâm triện,
Tần lâm quế phất sao.
Quát nang vô ý dĩ,
Đương hộ hữu tiêu sao.
Tức kiến hoàn anh tiết,
Vô phiền thệ lục hào.


Bài thơ này được làm khi tiễn Triệu Tử Kỳ (tức Lễ bộ lang trung Triệu Kỳ Di 趙期頤, tự Tử Kỳ 子期), sứ thần nhà Nguyên trong một lần được phái sang nhà Trần nước ta. Nam cung chỉ thượng thư tỉnh 尚書省. Thời Đường, ba cơ quan trung thư tỉnh 中書省, môn hạ tỉnh 門下省 và thượng thư tỉnh đều nằm phía nam đại nội, nhưng thượng thư tỉnh lại nằm phía nam của hai cơ quan kia nên được gọi là nam tỉnh hoặc nam cung. Từ đấy về sau nam cung dùng để chỉ thượng thư tỉnh. Nam cung xá nhân tức nam tỉnh xá nhân 南省舍人, chỉ lễ bộ lang trung 禮部郎中. Bộ lễ thuộc thượng thư tỉnh.

Bản ở đây căn cứ theo Đạo viên học cổ lục 道園學古錄. Ngoài ra, bài thơ này cũng có chép trong An Nam chí lược với tiêu đề Tống nam cung xá nhân Triệu Kỳ Di 送南宮舍人趙期頤, nhưng chỉ có 12 câu đầu:
三年頒正朔,
五月向南郊。
將命方離闕,
陪臣已在郊。
衣裳鴻羽漸,
幹戚虎皮包。
瘴霧衝風散,
瀧湍急雨消。
朱鳶窺土室,
白雉下橧巢。
夜浦蛟停織,
陽關荔折苞。

Tam niên ban chính sóc,
Ngũ nguyệt hướng Nam giao.
Tướng mệnh phương ly khuyết,
Bồi thần dĩ tại giao.
Y thường hồng vũ tiệm,
Cán thích hổ bì bao.
Chướng vụ xung phong tán,
Lung thoan cấp vũ tiêu.
Châu diên khuy thổ thất,
Bạch trĩ há tăng sào.
Dạ phố giao đình chức,
Dương Quan lệ chiết bao.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Năm thứ ba ban hành chánh sóc,
Khoảng tháng năm chiếu ngọc truyền sang.
Vương thần vừa mới lên đàng.
Bồi thần đã đến sẵn sàng quan chiêm.
Hồng lướt gió áo xiêm rực rỡ,
Giáo gươm dùng da hổ bao ngoài.
Gió tung quét sạch khói mây,
Nước sông chảy xiết sau cây mưa rào.
Diều đỏ nọ dòm vào nhà đất,
Trĩ trắng kia xuống cất tổ chơi.
Giao nhân đêm vắng dừng thoi,
Lệ chi đương hái ở ngoài Dương Quan.
Tình ly biệt bâng khuâng chi nữa,
Câu thôi xao trong bữa tiễn đưa,
Trụ đồng dõi gót người xưa,
Công danh chi kém kẻ trừ giao long.


Bản dịch này có 12 câu đầu giống trong An Nam chí lược, nhưng 4 câu cuối không rõ căn cứ theo bản nào, không giống ý với 12 câu của bản trong Đạo viên học cổ lục.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Năm thứ ba ban chánh sóc,
Tháng năm truyền chiếu Nam giao.
Nhận mệnh rời xa cung khuyết,
Bồi thần biên giới đón chào.
Giáo gươm trong bao da cọp,
Áo bào đỏ đẹp biết bao.
Gió mạnh đánh tan móc chướng,
Mưa lớn đẩy tung nước trào.
Diều đỏ liếc dòm nhà đất,
Trĩ trắng đáp xuống ổ thô.
Giao nhân ngừng dệt Hợp Phố,
Lệ chi nở mầm đồi cao.
Tiệc trước lần lượt lụa gấm,
Kỵ sau nhạc trổi hùng hào.
Chọn ngày sửa soạn triều cống,
Dò la thực lực người Giao.
Lời hay ghi sửa điều quấy,
Hải sản nạp cùng thanh mao.
Trụ Hán chữ triện rêu phủ,
Rừng Tần ngọn quế cờ đào.
Bao trống không hạt ý dĩ,
Nhà hoang chỉ nhện chân cao.
Muốn thấy tiết sứ về lại,
Khỏi lo phải bói lục hào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời