Trôi vô tận sông trong như lụa biếc,
Trắng một màu hoa lách phủ bãi xa.
Trời xuân rộng nhạn trở về bay gấp,
Trăng sáng soi hình bóng chỉ thoáng qua.

tửu tận tình do tại