Uổng vác giáo vàng níu ác chiều
Mũ Nam gió Bắc bấy đìu hiu
Tử Phòng vốn bởi thù Hàn trả
Gia Cát nào hay tộ Hán xiêu
Mây xám Đỉnh Hồ rồng xuống biển
Trăng trong hoa biểu hạc về Liêu
Chẳng nên lại đến Tân Đình ngóng
Lệ nhỏ trước đây khác đã nhiều

tửu tận tình do tại