Núi Long Môn sấm dậy
Quán Xích Thành giăng mưa
Cây núi gió ào ạt
Bụi đường bay mịt mờ
Cá rồng mừng sóng mới
Én sẻ đậu màn thưa
Mở cửa gió vào nhẹ
Mây tan chống gậy ra

tửu tận tình do tại