Đi vào núi tìm thăm người ở ẩn,
Đến tận cùng ngàn suối nước mạnh trôi.
Ngoài trời xanh chắc người tiên đang ở,
Chỉ cho đời lạy mây trắng mà thôi.

tửu tận tình do tại