Khách đến mưa rừng kêu vang suối,
Khách đi chủ núi ngủ vì say.
Cách hoa lớp lớp mây trong tạnh,
Bờ trúc xinh xinh trăng thu đầy.

tửu tận tình do tại