Du khách khổ đêm dài,
Chức Nữ hiềm đêm ngắn.
Tiếng chuông chùa Hàn San,
Cứ vang lên, chẳng bận!