Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 7

Mạc đạo chu trung nhất sự vô,
Mỗi khan phong cảnh diệc kham ngu.
Mang quy tiều kính thiên sơn thụ,
Nhàn vạc ngư thuyền lưỡng ngạn lô.
Tuyết áp mai hồn hương cộng lãnh,
Giang lưu nguyệt sắc ảnh đồng cô.
Ly gia thuỳ vị nhân tiêu sách,
Thanh bạch thiên tương bạn viễn đồ.

 

Dịch nghĩa

Đừng bảo trên thuyền không có việc gì làm,
Mỗi nhìn phong cảnh lại thấy vui vẻ trong lòng.
Ông tiều vội về trên đường cây nghìn núi,
Thuyền chài đậu nhàn đôi bờ lau sậy.
Tuyết đè hồn mai, hương cũng lạnh,
Sông lưu lại sắc trăng cùng với bóng lẻ loi.
Lìa nhà, ai bảo là người buồn bã,
Thanh bạch trời đem làm bạn đường xa.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Trong thuyền chẳng phải ngồi rồi,
Mỗi nhình phong cảnh, ý vui rộn ràng.
Lối tiều cây núi ngút ngàn,
Đôi bờ lau mọc đậu ngang thuyền chài.
Lạnh hồn hương: tuyết đè mai,
Trăng cùng với bóng lẻ loi trên dòng.
Lìa nhà, không ảo não lòng,
Thanh bạch có sắc trời chung bạn đường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên thuyền đừng bảo không gì làm,
Phong cảnh mỗi nhìn ý rộn ràng.
Tiều vội đi về đường vạn núi,
Đôi bờ lau sậy đậu thuyền nhàn.
Hồn mai tuyết lấp hương còn lạnh,
Sắc nguyệt sông lưu bóng lẻ đàn.
Ai bảo lìa nhà người buồn bã,
Trời làm thanh bạch bạn đường xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời