1. Đối kỳ
  2
 2. Tiên thành lữ khứ kỳ 1
  4
 3. Tiên thành lữ khứ kỳ 2
  3
 4. Du Hải Chàng tự
  3
 5. Đồng Trần Tuấn, Hà Bính Xích Hạ chu trung tạp vịnh
  2
 6. Chí Thuỷ Biện thôn
  2
 7. Lữ ngụ Long Sơn Hoàng thị Từ đường
  2
 8. Đáo Áo Môn thiên Trần Duệ Viễn đạt dư lai ý dữ Lưu Chiếu, Trương Nẫm Khê tri chi
  2
 9. Áo Môn lữ ngụ Xuân Hoà Đường thư hoài
  2
 10. Thi
  1
 11. Hoạ
  2
 12. Đồng Hà Bình đề hoài Trình Khắc Gia khách Triều Dương
  2
 13. Lưu biệt Tiên thành chư hữu
  2
 14. Hoạ Trương Nẫm Khê lưu biệt nguyên vận
  2
 15. Thuyết tình ái kỳ 1
  2
 16. Thuyết tình ái kỳ 2
  2
 17. Thuyết tình ái kỳ 3
  2
 18. Thuyết tình ái kỳ 4
  2
 19. Thuyết tình ái kỳ 5
  2
 20. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 2
  2
 21. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 3
  2
 22. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 4
  2
 23. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 5
  2
 24. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 7
  2
 25. Mãi thạch nghiễn
  3
 26. Khách trung tạp cảm kỳ 01
  2
 27. Khách trung tạp cảm kỳ 02
  2
 28. Khách trung tạp cảm kỳ 03
  2
 29. Khách trung tạp cảm kỳ 04
  2
 30. Khách trung tạp cảm kỳ 05
  2
 31. Khách trung tạp cảm kỳ 06
  2
 32. Khách trung tạp cảm kỳ 07
  2
 33. Khách trung tạp cảm kỳ 08
  2
 34. Khách trung tạp cảm kỳ 09
  2
 35. Khách trung tạp cảm kỳ 10
  2
 36. Khách trung tạp cảm kỳ 11
  2
 37. Khách trung tạp cảm kỳ 12
  2
 38. Thính vũ
  2
 39. Dạ toạ
  1
 40. Nguyên đán ngẫu thành
  3
 41. Đăng Nhạc Dương lâu vọng Động Đình hồ
  2
 42. Đáp chư hữu tặng biệt nguyên vận
  3