Khách trung tạp cảm kỳ 09

Ngô nhân hồn nhược nhạn,
Nam bắc cộng phi minh.
Tiên hậu phân tân chủ,
Thê trì ức đệ huynh.
Dung dung minh nguyệt viện,
Mạc mạc mộ vân thành.
Vạn lý đồng vi khách,
Thiên nhai nhất phiến tình.

 

Dịch nghĩa

Bọn ta giống như nhạn,
Nam bắc cùng bay kêu.
Trước sau phân chủ khách,
Đậu lâu nơi nào nhớ anh em.
Đầy đặn trăng sáng ở viện,
Mờ mịt thành mây tối.
Vạn dặm cùng là khách,
Chân trời một tấm tình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Bọn ta với nhạn khác nào,
Cùng bay nam bắc cùng kêu ngắn dài.
Trước sau chủ khách phân ngôi,
Đậu lâu mong nhớ bồi hồi anh em.
Đầy đầy trăng sáng viện đêm,
Mờ mờ chiều tối đùn thêm mây thành.
Cùng thân đất khách nổi nênh,
Nơi chân trời một tấm tình gửi nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bọn ta như nhạn giống thay!
Kêu vang Nam bắc cùng bay liên hồi .
Trước sau chủ khách phân ngôi,
Nơi nào lâu đậu nhớ vời anh em.
Trăng soi đầy đặn viện đêm,
Mịt mờ mây tối thành thêm tối trời.
Cùng là vạn dặm khách thôi,
Chân trời một tấm tình đời thân nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời