Khách trung tạp cảm kỳ 05

Xuân sầu hoa hữu thái,
Thu tận nhạn vô thư.
Thiếp ý liên tâm khổ,
Quân tình liễu nhãn sơ.
Đỗ quyên đề vị tuyệt,
Hồ điệp mộng hoàn hư.
Đa thiểu tương tư lệ,
Lưu thành thuỷ mãn cừ.

 

Dịch nghĩa

Xuân sầu hoa có dáng vẻ buồn,
Thu hết nhạn không có thư.
Ý thiếp lòng sen đắng,
Tình chàng mắt liễu sơ.
Cuốc kêu mãi chưa dứt,
Mộng bướm vẫn là hư huyễn.
Ít nhiều lệ tương tư,
Chảy thành nước đầy ngòi.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Xuân sầu hoa dáng thẫn thờ,
Thu tàn nhạn chẳng mang thư, lòng phiền.
Ý thiếp đắng ngắt lòng sen,
Tình chàng mắt liễu chỉ nhìn phớt qua.
Cuốc kêu mãi chẳng dứt mà,
Tỉnh ra mộng bướm vẫn là huyễn hư.
Ít nhiều giọt lệ tương tư,
Chảy thành làn nước ngập cừ đầy khe.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân sầu hoa có vui bao giờ,
Thu muộn nhạn nào có gửi thơ.
Ý thiếp ngẩn ngơ sen dạ đắng,
Tình chàng mắt liễu thẩn thơ sơ.
Đỗ quyên kêu sầu mãi chưa dứt,
Hồ điệp mộng huyễn là ảo hư.
Dòng lệ ít nhiều thương nhớ ấy,
Sẽ thành chảy mãi nước đầy hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời