Khách trung tạp cảm kỳ 04

Nhân thế đa phiền não,
Bế môn viễn thị phi.
Sĩ sư đồng giới sắc,
Trang Tử cộng vong cơ.
Tập tĩnh thi ma phục,
An thiền tửu khách vi.
Quế Lâm lai diện bích,
Thuỷ giác đạo tâm vi.

 

Dịch nghĩa

Vào đời nhiều phiền não,
Đóng cửa xa lánh thị phi.
Cùng giới sắc với đấng Sĩ sư,
Cùng không có cơ tâm như Trang Tử.
Tập quen tĩnh ma thơ phục chờ,
An lòng thiền khách rượu ít.
Quế Lâm đến quay mặt vào vách,
Bắt đầu hiểu lòng đạo huyền vi.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Vào đời phiền não càng nhiều,
Chi bằng đóng cửa lánh điều thị phi.
Giới sắc theo gương Sĩ sư,
Không cơ tâm có khác thì thầy Trang.
Quen tĩnh, ma thơ nấp giường,
An thiền, khách rượu ngày càng ít đi.
Mặt quay vào vách, nghĩ suy,
Mối hay tâm đạo huyền vi lạ thường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vào đời phiền não bao nhiêu,
Thì nên đóng cửa lánh điều thị phi.
Cùng giới sắc với Sĩ sư,
Cơ tâm không có như là thầy Trang.
Ma thơ quen tĩnh phục tàng,
An lòng thiền khách rượu càng ít đi.
Quế Lâm quay vách nghĩ suy,
Bắt đầu lòng hiểu huyền vi đạo trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời