Non sông đẹp không phải nơi tiên tổ,
Gần trăm năm lưu lạc phải xa quê.
Đất ruộng nhà, mả mồ cùng sông nước,
Chẳng dám mơ nghe quyên gọi trở về.

tửu tận tình do tại