Quận Tam Cù người đồn thái thú,
Hiếm việc công dư đủ quanh năm.
Thơ làm xong hoa rơi đầy mũ,
Rượu hứng lên gấm rủ thành màn.
Tuyết mùa xuân rỡ ràng tóc trắng,
Áo điêu cừu sáng hẳn dưới chiều.
Thuyền thì nhỏ hợp điều chở khách,
Khi trở về rỗi rảnh nghe tiêu.

tửu tận tình do tại