Cố nhân chưa chắc ở tại nhà,
Ruổi xe giữa tối dẫm trăng hoa.
Nói với người đi xong cười lớn,
Thơ nếu làm xong khoe với ai.

tửu tận tình do tại