Năm ấy trèo lên Kiếm Các,
Ngựa nhanh tuổi trẻ sức thừa.
Xây hiểm nhớ thơ đời trước,
Khắc văn tìm dấu đục xưa.
Dân quê quen du đất tuyết,
Quan sạch thử chức quận thừa.
Đường về xét pháp lệnh mới,
Sông xuân buồm buộc, nước đưa.

tửu tận tình do tại