Áo in vết rượu bụi đường pha
Mọi nẻo đường dài hốt hoảng qua
Thân giá nhà thơ xem đã đúng ?
Kiếm Môn lừa bước núi hơi mưa