Hôm qua mã cũ đào,
Sáng nay mã mới chôn.
Trước mã hai Ông Trọng,
Đón mới đưa cũ dồn.
Hồn cũ chưa đi hồn mới vào,
Hồn cũ gặp mới than khóc xong.
Kỹ lưỡng dặn dò hồn mới đến,
Đất tốt không cần con cháu đông.
Con cháu liên miên nhiều không hết,
Cháu không đào được, chắt đào lên.
Mã tôi bị đào tôi rất buồn,
Không biết khi nào đến lượt anh.

tửu tận tình do tại