Rừng xuân hoa thật dễ thương,
Chim xuân kêu ý não nùng buồn tênh.
Gió xuân lại khéo đa tình,
Thổi tung cả áo xiêm mình, lạ chưa...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.