Thuở đầu mình mới biết ta,
Những mong hai trái tim là một thôi.
Tơ trên khung cửi rối bời,
Vì sao chẳng vẹn lứa đôi hỡi chàng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.