Mạc Sầu mạo như hoa,
Sinh trưởng Trường Can lý.
Giá dữ viễn du lang,
Sầu phong phục sầu thuỷ.

tửu tận tình do tại