Thơm mùi rượu tháng ba hương liễu,
Rời hà lương thuyền nhỏ sông xuân.
Hồn đã tiêu phỏng Giang Yêm phú,
Trú Kim Lăng tạm gọi cố hương.

tửu tận tình do tại