Khách về đông xa xôi ngàn dặm
Cuộc lữ xưa nay bỗng nhớ nhung
Căng buồm qua Bạch Thuỷ trong
Gối cao chậm rãi đến vùng Châu Thanh
Dưới cô sơn nơi anh từng đóng
Sương móc dày phủ lấp đường đêm
Nước xanh chảy dưới cổng thềm
Vườn quân rủ những liễu mềm thướt tha
Cây đến mùa nở hoa như gấm
Tiếng oanh ca trong đám tơ vàng
Giờ về lại chốn liên hoan
Sầu đau vì cảnh kinh hoàng biệt ly

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.