Gió bụi nổi trên Thượng Cốc,
Chồng em đi chẳng trở về.
Thanh lâu lệ rơi nhiều lắm,
Ải tía thư không đến quê.
Dưới trăng chày thu đập gấp,
Trước vườn lá ngô đồng bay.
Đường ra Du Quan vạn dặm,
Nơi nao gửi áo ấm nầy.

tửu tận tình do tại