Cửu Nghi ở nơi nào thế,
Xe ngọc mấy lần qua đây.
Con vua đau thương ngàn kiếp,
Trúc đốm vì lệ thấm đầy.

tửu tận tình do tại