Trèo lên Bắc Mang chừ, ôi!
Ngoảnh nhìn đế kinh chừ, ôi!
Cung khuyết cao cao chừ, ôi!
Thống khổ của dân chừ, ôi!
Mãi vẫn không thôi chừ, ôi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.