23/05/2024 03:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ y ca
五噫歌

Tác giả: Lương Hồng - 梁鴻

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2008 11:36

 

Nguyên tác

陟彼北芒兮,噫!
顧瞻帝京兮,噫!
宮闕崔嵬兮,噫!
民之劬勞兮,噫!
遼遼未央兮,噫!

Phiên âm

Trắc bỉ Bắc Mang[1] hề, y!
Cố chiêm đế kinh hề, y!
Cung khuyết thôi ngôi hề, y!
Dân chi cù lao hề, y!
Liêu liêu vị ương hề, y!

Dịch nghĩa

Trèo lên núi Bắc Mang chừ, ôi!
Ngoảnh đầu nhìn về đế kinh chừ, ôi!
Cung khuyết cao ngất chừ, ôi!
Công sức nhọc nhằn của dân chừ, ôi!
Dài dài mãi chưa hết chừ, ôi!

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trèo lên Bắc Mang chừ, ôi!
Ngoảnh nhìn đế kinh chừ, ôi!
Cung khuyết cao cao chừ, ôi!
Thống khổ của dân chừ, ôi!
Mãi vẫn không thôi chừ, ôi!
Bài này nguyên được chép trong Hậu Hán thư phần Lương Hồng truyện, Nhạc phủ thi tập thâu nhập trong Tạp ca dao từ.

[1] Tên núi tại phía bắc thành Lạc Dương, Hà Nam, còn được viết là 北邙.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Hồng » Ngũ y ca