Nước sông Thương Lang trong chừ,
Có thể giặt dải mũ.
Nước sông Thương Lang đục chừ,
Có thể rửa chân ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.