Khách từ phương xa tới,
Nửa tấm lụa tặng ta.
Biệt ly ngàn vạn dặm,
Lòng người chẳng phôi pha.
Thêu uyên ương một cặp,
Cắt làm chăn hợp hoan.
Dùng tơ dài tô điểm,
Kết may viền chung quanh.
Lấy keo sơn gắn chặt,
Chẳng thể nào cách ngăn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.