Người đá chìm biển Liêu rộng mở
Kẻ kiếm xa núi Sở kéo dài
Gặp nhau đã biết trăng phai
Bên nhau trọn buổi chiều dài biệt ly

tửu tận tình do tại