Ngựa trời tới,
Từ cực tây.
Qua sa mạc,
Chín họ về.

Ngựa trời tới,
Từ suối trong.
Vằn lưng hổ,
Rỡ sắc lông.

Ngựa trời tới,
Qua đất không.
Bay ngàn dặm,
Theo đường đông.

Ngựa trời tới,
Năm Thái Sơ.
Bay xa tắp,
Nào ai so?

Ngựa trời tới,
Mở núi sông.
Vút thân nhẹ,
Vượt Côn Lôn.

Ngựa trời tới,
Rồng một loài.
Chơi Xương Hạp,
Thăm Ngọc Đài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.